• Số người truy cập: 873301
  • Số người đang online: 25
  • Ngày hôm qua: 583

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Văn học - Nghệ thuật

Ngày 26-02-2018

TỪ ĐIỂN NÙNG - VIỆT

Tên sách: TỪ ĐIỂN NÙNG - VIỆT

Thể loại: Từ điển

Tác giả: Mông Ký Slay, Vương Toàn, Phạm Ngọc Thưởng, Nông Hồng Thăng

Biên tập: Hoàng Đức Nguyên

Khổ sách: 14,5 x 20,5cm

Số trang: 500 trang

Giá bìa:  SNNĐH

Loại bìa: Bìa cứng bọc couche

Năm xuất bản: 2016

I. THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: TỪ ĐIỂN NÙNG - VIỆT

Thể loại: Từ điển

Tác giả: Mông Ký Slay, Vương Toàn, Phạm Ngọc Thưởng, Nông Hồng Thăng

Biên tập: Hoàng Đức Nguyên

Khổ sách: 14,5 x 20,5cm

Số trang: 500 trang

Giá bìa:  SNNĐH

Loại bìa: Bìa cứng bọc couche

Năm xuất bản: 2016

II. GIỚI THIỆU SÁCH

1.  Về cuốn sách và nội dung cuốn sách

Tiếng Nùng có nhiều phương ngữ, các phương ngữ gắn với mỗi nhánh Nùng cụ thể. Theo các nhà nghiên cứu, tỷ lệ tương đồng từ vựng giữa các phương ngữ Nùng khá cao, đặc biệt giữa tiếng Nùng Cháo với các phương ngữ còn lại. Trong khi chưa tìm được một tiếng Nùng chung, Từ điển này lấy tiếng Nùng Cháo ở Lạng Sơn làm ngôn ngữ cơ sở để đối chiếu với tiếng Việt.

Từ điển thu thập và đối dịch khoảng 10.000 mục từ ngữ trong lớp từ cơ bản, gắn liền với đời sống vật chất, văn hoá của cộng đồng dân tộc Nùng, đây là một công trình lớn, cung cấp khối tư liệu phong phú và công cụ hữu ích nhiều mặt.

2. Vài nét về giá trị của tác phẩm

“Từ điển Nùng - Việt” đã tập hợp và dịch nghĩa khoảng 10.000 từ tiếng Nùng, mỗi nghĩa của từ có các câu dẫn dụ, tạo ngữ cảnh sử dụng. Từ điển có giá trị góp phần gìn giữ và phổ biến tiếng Nùng trong cộng đồng, làm tư liệu cho các nhà nghiên cứu về tiếng nói, về văn hóa của dân tộc Nùng.

Các bài liên quan