• Số người truy cập: 530269
 • Số người đang online: 37
 • Ngày hôm qua: 83

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

 • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
  Điện thoại: (0280) 3.840023
  Email: nxb.dhtn@gmail.com

Giáo trình

Ngày 12-05-2014

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 (Một số chuyên khảo)

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: PGS.TS. Vũ Quang Hiển (Chủ biên) - ThS. Nguyễn Minh Tuấn

Biên tập: Trần Thị Vân Trung

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 419 trang

Giá bìa: 118.000 đồng

Đây là một tài liệu tham khảo quý, phục vụ công tác nghiên cứu giảng dạy lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cho nhà trường các cấp.

CHI TIẾT SÁCH

Tên sách: CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 (Một số chuyên khảo)

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: PGS.TS. Vũ Quang Hiển (Chủ biên) - ThS. Nguyễn Minh Tuấn

Biên tập: Trần Thị Vân Trung

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 419 trang

Giá bìa: 118.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm gấp mép

Năm xuất bản: 2013

II) GIỚI THIỆU SÁCH

1) Về tác giả tuyển chọn và biên soạn:

- PGS.TS. Vũ Quang Hiển - Chủ biên. Nơi công tác: Khoa Lịch sử – Trường ĐH KHXH&NV. Học vị: Tiến sĩ. Chức danh khoa học: Phó Giáo sư.

Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính

 • Đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam
 • Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Phương pháp dạy học lịch sử-

Quá trình nghiên cứu, giảng dạy

 • 1995 đến nay: Giảng viên Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG HN)
 • 1992-1995: Giảng viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
 • 1969-1970: Giáo viên phổ thông, Kim Sơn, Ninh Bình

Đã và đang hướng dẫn NCS, cao học thuộc lĩnh vực: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2) Về tác phẩm và tóm tắt nội dung tác phẩm:

- Để góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề về Cách mạng tháng Tám, phục vụ cho công tác học tập và nghiên cứu - trước hết là cho sinh viên chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi tiến hành biên soạn cuốn sách này, bao gồm những kết quả nghiên cứu mang tính cập nhật về tư liệu, bám sát nội dung Văn kiện Đảng Toàn tập.

- Đã có nhiều công trình khảo cứu về Cách mạng tháng Tám, nhưng với tầm vóc to lớn và sức sống mãnh liệt của nó, đến nay vẫn còn nhiều vấn đề cần được nhận thức đầy đủ và luận giải thấu đáo.

+ Trước hết, về vấn đề: "lý luận cách mạng giải phóng dân tộc" của Hồ Chí Minh.

+ Thứ hai, những quyết định cực kỳ quan trọng của các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

+ Thứ ba, việc giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương, thành lập ở mỗi nước một Mặt trận riêng, thực hiện đoàn kết mỗi dân tộc, đồng thời tạo điều kiện đoàn kết ba dân tộc Việt Nam, Lào, Capuchia trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung, tạo ra một nhân tố chiến lược để đảm bảo thắng lợi của cách mạng mỗi nước.

+ Thứ tư, khởi nghĩa vũ trang là một khoa học đồng thời là một nghệ thuật. Đây là lĩnh vực phương pháp cách mạng, giữ vị trí quyết định thắng lợi sau khi đã có đường lối đúng.

+ Thứ năm, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thành quả quan trọng nhất của Cách mạng tháng Tám - là một nhà nước của dân tộc, do dân tộc và vì dân tộc; phản ánh tính chất và lực lượng của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình, một hình thức chính quyền phù hợp với yêu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam.

3) Mục lục

Gồm 21 bài viết về Cách mạng tháng Tám

- Sự hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam bước chuẩn bị tất yếu đầu tiên cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Những sáng tạo của Đảng về chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền.

- Cách mạng tháng Tám 1945 - thắng lợi của đường lối chiến lược giải phóng dân tộc.

....

4) Điểm nhấn

Đây là một tài liệu tham khảo quý, phục vụ công tác nghiên cứu giảng dạy lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cho nhà trường các cấp.

Sách cùng loại