• Số người truy cập: 704585
  • Số người đang online: 15
  • Ngày hôm qua: 230

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Giáo trình

Ngày 05-07-2020

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN – NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

21/03/2014 | 22:43

Cuốn sách tập trung nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về phát triển chương trình giáo dục góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, bổ sung các nguyên tắc phát triển chương trình đào tạo giáo viên theo định hướng mới đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông giai đoạn sau 2015.

Trang 5/5 <12345>