• Số người truy cập: 530167
  • Số người đang online: 17
  • Ngày hôm qua: 83

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Tin tức & Sự kiện

Ngày 16-10-2014

Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư TƯ về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản

    Tiếp tục nhấn mạnh những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 25/8/2014 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản”: Đánh giá thực trạng công tác xuất bản thời gian qua, đặc biệt là những ưu điểm và hạn chế của hoạt động xuất bản từ khi có Chỉ thị số 42-CT/TW; làm rõ quan điểm của Đảng về lãnh đạo, định hướng hoạt động xuất bản trong thời kỳ mới; tiếp tục thực hiện 5 nhiệm vụ cụ thể và 6 giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản.

Ngày 6/10, Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên (NXB ĐHTN) đã tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TW, ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản.

Đại diện cho cơ quan chủ quản ĐHTN đến dự có GS.TS. Đặng Kim Vui - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên; PGS.TS. Đàm Thị Uyên - Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ ĐHTN; TS. Nguyễn Hồng Liên - Trưởng ban Ban Kế hoạch - Tài chính ĐHTN; Đại diện cho Ban Chi uỷ Chi bộ Trung tâm Học liệu - Nhà xuất bản có PGS.TS. Nguyễn Duy Hoan - Bí thư Chi bộ.

GS.TS. Đặng Kim Vui phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ngay từ năm 2008 khi mới thành lập, Nhà Xuất bản đã xây dựng được kế hoạch xuất bản cho từng năm và từng giai đoạn. Tính đến nay, Nhà Xuất bản đã xuất bản được gần 500 xuất bản phẩm với số lượng in trên 60.000 bản, trong đó có nhiều cuốn sách chuyên khảo, giáo trình được đưa vào sử dụng và đánh giá cao. Bên cạnh đó, Nhà Xuất bản luôn chú trọng đến việc xuất bản sách về đề tài dân tộc và miền núi, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các loại sách về văn hóa, chính trị, xã hội khác phục vụ địa phương và các tỉnh miền núi phía bắc….

 Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Đức Hạnh - Phó Giám đốc, Phụ trách NXB ĐHTN đã Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 42-CT/TW của đơn vị NXB ĐHTN và Cán bộ viên chức NXB ĐHTN đã trình bày các tham luận góp phần “Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản”. Với các chủ đề: - Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tại NXB ĐHTN; - Cán bộ viên chức Nxb ĐHTN khắc phục khó khăn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về việc thực hiện Chỉ thị 42. Từ đó, các đại biểu đã tập trung đi sâu đánh giá thực trạng hoạt động xuất bản, phân tích sâu sắc những nguyên nhân đạt được và chưa đạt được về công tác xuất bản của Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên nói riêng, của ngành xuất bản nói chung kể từ khi thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW đến nay; đồng thời chú trọng đánh giá vai trò của cơ quan chủ quản là Đại học Thái Nguyên, của Đảng, Nhà nước và cụ thể là của Bộ Thông tin và Truyền thông, việc vận dụng các cơ chế chính sách, của thủ trưởng Nhà Xuất bản ĐHTN trong việc thực hiện định hướng phát triển, việc thực hiện 5 nhiệm vụ và 6 giải pháp nêu trong Chỉ thị 42-CT/TW.

 Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư, Nhà Xuất bản ĐHTN tập trung thực hiện một số nội dung quan trọng như: nâng cao chất lượng toàn diện các xuất bản phẩm, góp phần chăm lo phát triển nhu cầu văn hóa đọc của các tầng lớp nhân dân, sách giáo trình, tài liệu tham khảo... phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học... xuất bản nhiều sách bằng tiếng dân tộc với trình độ thích hợp, đáp ứng nhu cầu của đồng bào các dân tộc thiểu số; huy động các nguồn lực xã hội cho xuất bản và phát hành sách phục vụ đông đảo nhân dân; xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn trong việc đào tạo, bồi dưỡng và phát triển, đội ngũ của Nhà Xuất bản….

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS. TS Đặng Kim Vui khẳng định sự ra đời của Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên đã kịp thời đáp ứng nhu cầu xuất bản các ấn phẩm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Đại học Thái Nguyên và các tỉnh trung du miền núi phía bắc, tuy còn nhiều khó khăn thiếu thốn về nhân sự và cơ sở vật chất, nhưng những kết quả mà Nhà Xuất bản ĐHTN đã đạt được từ khi thành lập đến nay là rất đáng khẳng định. Trong thời gian tới, Nhà Xuất bản ĐHTN còn đặc biệt coi trọng vấn đề định hướng tư tưởng, tập trung xuất bản các loại sách phù hợp với tôn chỉ, mục đích của mình; nâng cao chất lượng xuất bản, thể hiện đúng quan điểm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chính trị, tư tưởng... của Đại học nói riêng, của khu vực Trung du và miền núi nói chung. Bên cạnh đó, Nhà Xuất bản cần tranh thủ tiềm năng của Đại học cũng như uy tín của mình để khai thác một cách triệt để mọi thế mạnh hiện có; làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá thương hiệu của Nhà Xuất bản đến các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh. Về phía cơ quan chủ quản ĐHTN - Ban Giám đốc có chủ trương, sẽ xây dựng cơ chế: tập trung toàn bộ việc xuất bản các loại sách (giáo trình, tài liệu tham khảo, sách nghiên cứu và các loại ấn phẩm khác của ĐHTN (bao gồm các đơn vị thuộc Đại học)) - về xuất bản tại NXB ĐHTN, nhằm tạo nguồn bản thảo dồi dào, phong phú và bền vững cho NXB, NXB cam kết sẽ thực hiện thật tốt về chất lượng và giá cả (có tính cạnh tranh) để đảm bảo xuất bản phẩm đạt yêu cầu của cơ quan, cá nhân liên kết xuất bản.

Đồng chí Giám đốc ĐHTN khẳng định: trong chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2015-2020 của ĐHTN, Ban chấp hàng Đảng uỷ ĐHTN có chú ý đến việc đầu tư xây dựng phát triển NXB để xứng tầm với cương vị một nhà xuất bản Trung ương đóng tại địa phương, có cơ quan chủ quản là ĐHTN - Một đại học trọng điểm của khu vực Trung du và miền núi phía bắc Việt Nam. Về phía NXB - Giám đốc cũng nhấn mạnh, NXB cần phải chú ý hơn nữa đến công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công chức; cần phải tích cực xây dựng và quảng bá thương hiệu của NXB, tăng cường liên kết xuất bản với các đơn vị trong và ngoài ĐHTN, tạo thu nhập ổn định, nâng cao đời sống vật chất... cho cán bộ NXB. Có như vậy mới có thể thực hiện được từng bước tinh thần Chỉ thị số 42/CT-TW, ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản, trong giai đoạn mới của đất nước.

-BBT-

Các bài liên quan