• Số người truy cập: 538243
  • Số người đang online: 27
  • Ngày hôm qua: 143

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Tin tức & Sự kiện

Ngày 27-05-2016

Thông báo V/v bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2015-2016 của Nhà xuất bản ĐHTN

Thực hiện Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thông báo V/v bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2015-2016 của Nhà xuất bản ĐHTN
Số: ......../TĐKT-NXB

Kính gửi: Các đơn vị phòng ban, bộ phận thuộc Nhà xuất bản ĐHTN

Thực hiện Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ CV số 799/ĐHTN-PCTĐ ngày 19/05/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên v/v tổng kết năm học và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2015-2016; Công văn số 820/ĐHTN-PCTĐ, ngày 23/05/2016 của Đại học Thái Nguyên; 

Bộ phận Thi đua Khen thưởng đề nghị các bộ phận: Phòng HCTH, Phòng Nghiệp vụ, Phòng Kinh doanh phát hành tiến hành tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua; khen thưởng năm học 2015-2016; 

Các đơn vị chủ động bố trí thời gian họp và nộp hồ sơ thi đua, khen thưởng về Hội đồng TĐ-KT của đơn vị trước ngày 27/05/2016.

Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban thuộc đơn vị Nhà xuất bản chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung, mẫu biểu và thời gian quy định của văn bản này./.

            Ghi chú: Hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng kèm theo và các mẫu hồ sơ thi đua gửi kèm

Các bài liên quan