• Số người truy cập: 873291
  • Số người đang online: 26
  • Ngày hôm qua: 583

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Tin tức & Sự kiện

Ngày 06-02-2020

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA GÂY RA

Căn cứ Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 05/CT-Ttg ngày 31 tháng 02 năm 2020 và chỉ thị số 06/CT-Ttg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ; Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục; Thông báo số 2921-TB/TU ngày 02 tháng 02 năm 2020 của Tỉnh ủy Thái Nguyên; Thông báo số 110/ĐHTN - CTHSSV ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra như sau:...Xem chi tiết.

Các bài liên quan