• Số người truy cập: 873385
  • Số người đang online: 27
  • Ngày hôm qua: 583

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Giới thiệu

Ngày 06-10-2016

Thông tin liên hệ

 

Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ: phường Tân Thịnh – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ: (0280) 3.840 023 - (0280) 3.601 004

 

Thai Nguyen University Publishing House

Address: Tan Thinh ward – Thai Nguyen city – Thai Nguyen

Phone : (0280) 3.840023 - (0280) 3.601004

Fax: (0280) 3.840023

Email: nxb.dhtn@gmail.com

Website: http://nxb.tnu.edu.vn

 

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP 

Địa chỉ :   Tầng 2 – Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên 
Điện thoại : (0280) 3.840023 

Email: nxb.dhtn@gmail.com

Website: http://nxb.tnu.edu.vn

PHÒNG KINH DOANH - PHÁT HÀNH 

Địa chỉ :   Tầng 2 – Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên 
Điện thoại : (0280) 3.601003 

Email: kdph.nxb.dhtn@gmail.com

Website: http://nxb.tnu.edu.vn

PHÒNG CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ

Địa chỉ :   Tầng 2 – Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên 
Điện thoại : (0280) 3.601003 

Email: nxb.dhtn@gmail.com

Website: http://nxb.tnu.edu.vn

BỘ PHẬN KẾ TOÁN – TÀI VỤ

Địa chỉ :   Tầng 2 – Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên 
Điện thoại : (0280) 3.601004 

Email: nxb.dhtn@gmail.com

Website: http://nxb.tnu.edu.vn

 

Các bài liên quan