Phát triển cây bưởi Diễn: Cơ sở lý luận và thực tiễn

Chương 1: Tổng quan về cây bưởi và bưởi Diễn (Cơ sở khoa học phát triển bưởi Diễn tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Nguồn gốc và phân loại bưởi. Phân loại thực vật. Tình hình sản xuất, tiêu thụ bưởi trên thế giới và Việt Nam. Các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây có múi và cây bưởi. Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng các đợt lộc của cây bưởi. Nghiên cứu đặc điểm sinh học cây bưởi Diễn. Những nghiên cứu nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất cây có múi và cây bưởi liên quan đến phạm vi đề tài. Một số kết luận rút ra từ tổng quan tài liệu);

Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu (Địa điểm và vật liệu nghiên cứu. Nội dung nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu. Phương pháp xử lý số liệu);

Chương 3: Kết quả và thảo luận (Đánh giá hiện trạng và xác định yếu tố hạn chế trong sản xuất cây bưởi tại một số tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Đặc điểm nông sinh học của giống bưởi Diễn trồng tại Thái Nguyên. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kĩ thuật đến năng suất, chất lượng giống bưởi Diễn trồng tại Thái Nguyên);

 

Sách liên quan

Hiệu quả và tác động của chính sách bảo vệ và phát triển rừng đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Tác giả: GS.TS. Đặng Kim Vui , PGS.TS. Trần Quốc Hưng (Đồng chủ biên)

Lượt xem: 692

Tài liệu hướng dẫn Phát triển Mô hình Nông nghiệp sinh thái bền vững kết hợp du lịch

Tác giả: Vũ Thị Thanh Thuỷ (Chủ biên) , Nguyễn Thế Đặng , Vũ Thế Phiệt , Nguyễn Ngọc Anh , Nguyễn Quang Thi , Vũ Thị Kim Hảo

Lượt xem: 1485

Tế bào gốc ung thư dạ dày

Tác giả: Nguyễn Phú Hùng

Lượt xem: 638

Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2021

Tác giả: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Lượt xem: 920

KIỂM NGHIỆM THUỐC

Tác giả: TS. NGUYỄN THU QUỲNH (Chủ biên)

Lượt xem: 897

Sách cùng tác giả

Phát triển cây bưởi Diễn: Cơ sở lý luận và thực tiễn

TS. Nguyễn Hữu Thọ (Chủ biên) , GS.TS. Nguyễn Xuân Bình , PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng , TS. Nguyễn Văn Hồng

Xem thêm