1.  Tôn chỉ, mục đích:

Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên là tổ chức xuất bản hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá trực thuộc Đại học Thái Nguyên, xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Đại học Thái Nguyên và nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

2. Đối tượng phục vụ:

Phục vụ học sinh, sinh viên, học viên, cán bộ nghiên cứu, quản lý, giảng viên của Đại học Thái Nguyên; đồng bào các dân tộc thuộc địa bàn các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, đồng thời phục vụ bạn đọc trong và ngoài nước.

3. Chức năng:

Tổ chức, quản lí, xuất bản và phát hành các ấn phẩm: sách, tài liệu chính trị, pháp luật về giáo dục và dân tộc, miền núi; sách giáo trình, sách tham khảo, tài liệu nghiên cứu khoa học, từ điển phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo của Đại học Thái Nguyên; sách tham khảo cho học sinh các bậc phổ thông; sách văn hoá - xã hội, nghệ thuật; văn học, sách kiến thức phổ thông về khoa học - công nghệ và các ấn phẩm khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ của Nhà xuất bản.

4. Nhiệm vụ:

 - Tuyên truyền và phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gìn giữ và phát triển những tinh hoa và bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam.

- Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất phương hướng phát triển và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch xuất bản trong các lĩnh vực được quy định trong giấy phép hoạt động.

- Tổ chức sưu tầm, biên soạn, thẩm định, biên tập, xuất bản các xuất bản phẩm phù hợp chức năng của Nhà xuất bản; Phát hành xuất bản phẩm phục vụ bạn đọc trong và ngoài nước.

- Chế bản, in, gia công các xuất bản phẩm, báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác; in tem chống giả phục vụ ĐHTN và hoạt động kinh doanh của đơn vị.

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức chính trị, văn hóa, nghệ thuật tham gia các hoạt động triển lãm sách, tôn vinh văn hóa đọc, quảng bá sách do Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên xuất bản.