Tác giả: TS. Phạm Thị Huyền Trang, ThS. Hoàng Thị Thẻ