Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng phát triển bền vững tại tỉnh Thái Nguyên

       Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng phát triển bền vững tại tỉnh Thái Nguyên giới thiệu cho người đọc những vấn đề lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng phát triển bền vững, lý thuyết liên quan đến FDI và phát triển bền vững, tác động của FDI theo hướng phát triển bền vững, các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI theo hướng phát triển bền vững; Tác động của FDI đối với phát triển bền vững của tỉnh Thái Nguyên trong gần 20 năm vừa qua; Kết quả phân tích, đánh giá về tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng phát triển bền vững tại tỉnh Thái Nguyên.

Sách liên quan

TỪ ĐIỂN NÙNG - VIỆT

Tác giả: Mông Ký Slay , Vương Toàn , Phạm Ngọc Thưởng , Nông Hồng Thăng

Lượt xem: 115

Một số loại hình nghệ thuật dân gian dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

Tác giả: Nguyễn Hằng Phương , Phạm Văn Vũ

Lượt xem: 131

Từ điển Tày - Việt

Tác giả: Lương Bèn (chủ biên) , Nông Viết Toại , Lương Kim Dung , Lê Hương Giang

Lượt xem: 150

Bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc

Tác giả: Nguyễn Văn Lộc (chủ biên) , Trần Trí Dõi , Phạm Hồng Quang , Bùi Quang Thanh , Mông Kí Slay

Lượt xem: 173