Thù lao tài chính của CEO và rủi ro các khoản cho vay của ngân hàng

    Cuốn sách cung cấp thông tin cho nhà quản lý các cấp, ngân hàng trong việc đưa ra các quyết định về chính sách lương thưởng cho các giám đốc điều hành để khuyến khích họ dám đương đầu với các rủi ro, thách thức, hạn chế việc quá mức an toàn cho việc lãnh đạo mà bỏ lỡ những cơ hội kinh doanh tốt, mang lại lợi ích cho chủ sở hữu.

    Cuốn sách gồm 5 chương:

      Chương I: Tổng quan vấn đề nghiên cứu;

      Chương II: Phát triển giả thuyết;

      Chương III: Dữ kiệu và phương pháp nghiên cứu;

      Chương IV: Kết quả nghiên cứu;

      Chương V: Kết luận.

Sách liên quan

TỪ ĐIỂN NÙNG - VIỆT

Tác giả: Mông Ký Slay , Vương Toàn , Phạm Ngọc Thưởng , Nông Hồng Thăng

Lượt xem: 854

Một số loại hình nghệ thuật dân gian dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

Tác giả: Nguyễn Hằng Phương , Phạm Văn Vũ

Lượt xem: 1330

Từ điển Tày - Việt

Tác giả: Lương Bèn (chủ biên) , Nông Viết Toại , Lương Kim Dung , Lê Hương Giang

Lượt xem: 1243

Bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc

Tác giả: Nguyễn Văn Lộc (chủ biên) , Trần Trí Dõi , Phạm Hồng Quang , Bùi Quang Thanh , Mông Kí Slay

Lượt xem: 947

Sách cùng tác giả

Thù lao tài chính của CEO và rủi ro các khoản cho vay của ngân hàng

TS. Trần Thị Thùy Linh , TS. Đặng Trung Kiên (Đồng chủ biên)

Xem thêm