Tổ chức lãnh thổ công nghiệp – lí luận và thực tiễn (Nghiên cứu thực tiễn tỉnh Thái Nguyên)

         Cuốn sách chuyên khảo Tổ chức lãnh thổ công nghiệp – lí luận và thực tiễn (Nghiên cứu thực tiễn tỉnh Thái Nguyên) gồm 2 phần: Phần 1 – Những vấn đề lí luận về tổ chức lãnh thổ công nghiệp; phần 2 – Những vấn đề thực tiễn về tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở cấp quốc gia Việt Nam, ở cấp vùng Trung du và miền núi phía Bắc và thực tiễn của tỉnh Thái Nguyên

Sách liên quan

TỪ ĐIỂN NÙNG - VIỆT

Tác giả: Mông Ký Slay , Vương Toàn , Phạm Ngọc Thưởng , Nông Hồng Thăng

Lượt xem: 115

Một số loại hình nghệ thuật dân gian dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

Tác giả: Nguyễn Hằng Phương , Phạm Văn Vũ

Lượt xem: 131

Từ điển Tày - Việt

Tác giả: Lương Bèn (chủ biên) , Nông Viết Toại , Lương Kim Dung , Lê Hương Giang

Lượt xem: 151

Bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc

Tác giả: Nguyễn Văn Lộc (chủ biên) , Trần Trí Dõi , Phạm Hồng Quang , Bùi Quang Thanh , Mông Kí Slay

Lượt xem: 174